Poland Optical

Twój koszyk jest pusty

0 szt., 0 ZŁ

Ogólne warunki umów

I     POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów mają zastosowanie do wszelkich umów zawieranych przez spółkę Poland Optical Spółka z o.o. z siedziba w Cieszynie przy ul.Mostowej 4, 43-400 Cieszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172332 zwana dalej Sprzedawcą /Gwarantem.
 2. Niniejsze Ogólne Warunki mają charakter wyłączny. Wszelkie postanowienia sprzeczne z Ogólnymi Warunkami, od nich odbiegające lub dodatkowe nie są częścią zawieranej umowy, chyba że Sprzedający wyrazi pisemną zgodę co do ich obowiązywania.
 3. W każdym przypadku indywidualnie uzgodnione na piśmie porozumienia z Kupującym mają pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami.
 4. Poland Opical Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian OWS. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej www.polandoptical.pl i wchodzą w życie z  dniem wskazanym w treści  nowych OWS, nie wcześniej jednak niż po upływie 30 dni od ich zamieszczenia na w/w stronie internetowej.
 5. Informacje, cenniki oraz inne materiały reklamowe i handlowe skierowane do nieoznaczone go odbiorcy nie stanowią oferty, lecz jedynie zaproszenie do negocjacji.
 6. Sprzedaż Towarów realizowana jest wyłącznie na podstawie zamówień Kupującego (zwanych dalej Zamówieniami). Zamówienia składane są przez Kupującego w Formie Pisemnej.
 7. Zamówienie powinno zostać opatrzone pieczątką firmową Kupującego (jeśli Kupujący nie jest Konsumentem) oraz czytelnym imieniem i nazwiskiem osoby je podpisującej.  Jeśli osoba podpisująca zamówienie nie jest ustawowo uprawniona do reprezentowania Kupującego, do Zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo upoważniające tę osobę do reprezentowania Kupującego.
 8. Ceny nie obejmują transportu, którego szczegóły, podobnie jak sposób dostawy, określą strony na podstawie indywidualnych ustaleń w formie pisemnej.
 9. Prawo własności Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą całkowitej zapłaty ceny  (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589 k.c.).
 10. W przypadku opóźnienia Kupującego w płatności za Towar Poland Opical Sp. z o.o. przysługuje prawo wystąpienia z żądaniem natychmiastowego zwrotu Towaru, a  Kupujący jest zobowiązany  towar ten wydać. Wystąpienie z powyższym żądaniem pozostaje bez wpływu na ważność zawartej pomiędzy Stronami umowy sprzedaży , a także na możliwość dochodzenia przez Poland Opical innych przysługujących jej roszczeń, w tym roszczenia o  zapłatę ceny,  roszczeń odszkodowawczych z tytułu zużycia, uszkodzenia albo zniszczenia Towaru przez Kupującego oraz roszczeń określonych w punktach 12, 13 OWU.
 11. Po upływie terminu płatności Polan Optical Sp. z o.o. uprawniony jest do dochodzenia od Kupującego odsetek maksymalnych w rozumieniu art.359§ 2¹ kc.
 12. W przypadku opóźnienia w płatności trwającego dłużej niż 30 dni i braku zwrotu Towaru Kupujący zapłaci Poland Optical Sp. z o.o. za korzystanie w Towaru karę umowną w wysokości 0,2 % wartości towaru za każdy kolejny dzień opóźnienia.
 13. W przypadku odstąpienia od umowy przez Poland Optical Sp. z o.o.  lub Kupującego  z przyczyn leżących po stronie Kupującego-Kupujący zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość 5% zamówionego Towaru.
 14. W przypadku odstąpienia od umowy  przez Poland Optical Sp. z o.o. lub Kupującego z przyczyn leżących po stronie Poland Optical Sp. z o.o. - Poland Optical Sp. z o.o. zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości  stanowiącej równowartość 5% zamówionego Towaru.

II    OKRES GWARANCJI I ZASIĘG TERYTORIALNY

 1. Poland Optical Spółka z o.o udziela gwarancji na wady fizyczne sprzętu na okres 24 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu sprzętu podanej na karcie gwarancyjnej.

III   ZAKRES GWARANCJI

 1. Gwarancja obejmuje bezpłatne usunięcie wad fizycznych Sprzętu tkwiących w Towarze w chwili jego wydania Klientowi , które zostały zgłoszone  w trakcie trwania okresu gwarncji.
 2. Gwarant zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy tylko w przypadku:trzykrotnej naprawy tego samego elementu podzespołu, gdy sprzęt pomimo naprawy nadal posiada wady fizyczne uniemożliwiające dalsza eksploatację zgodnie z jego przeznaczeniem, gwarant w toku realizacji serwisu gwarancyjnego stwierdził wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia.
 3. Gwarancja nie obejmuje szkód ani wad fizycznych wynikających z ; zerwania plomb, błędów w obsłudze, dokonania samowolnie niedozwolonych zmian w sprzęcie, działania siły zewnętrznej, samowolnego dokonania napraw ,zalania, zanieczyszczenia, niewłaściwego montażu/instalacji, zgubienia lub zniszczenia karty gwarancyjnej lub dokonywania zmian lub poprawek w jej treści, nieczytelnych numerów fabrycznych ( jeżeli takowe sprzet posiada), użytkowania sprzętu z komponentami innymi niż dopuszczone przez Poland Optical Spółka z o.o., niewłaściwego użytkowania, konserwacji lub serwisowania Sprzętu- przy czym w tym zakresie stosuje się warunki zawarte w aktualnie obowiązujących instrukcjach obsługi, wymaganiach w zakresie konserwacji, serwisowania i korzystania ,z transportowania lub upadku towaru, jeśli zdarzenia te miały miejsce już po zakupie towaru.
 4. Gwarancja nie obejmuje elementów zużywalnych ( eksploatacyjnych) wskazanych w instrukcji obsługi towaru.
 5. Gwarancja nie obejmuje zgłoszeń wymagających czynności związanych z bieżącą eksploatacją sprzętu ( regulacja, konserwacja).

 IV   ZAKRES UPRAWNIEŃ GWARANCYJNYCH

 1. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej gwarancji ograniczają się do naprawy sprzętu jak i wymiany sprzętu na nowy w wypadkach określonych w III pkt. 2. W ramach naprawy wynikającej z roszczeń gwarancyjnych Poland Optical Spółka z o.o. ponosi koszt materiałów zużytych do naprawy sprzętu, jak również koszty czasu pracy poświęconych na naprawę według przyjętych przez gwaranta stawek za roboczogodziny.
 2. Ochroną gwarancyjna nie jest  objęty koszt naprawy dokonanej przez Kupującego samodzielnie nawet gdyby reklamacja byłaby uzasadniona.
 3. W związku z udzieloną przez Sprzedawcę gwarancją, Strony wyłączają prawo skorzystania przez Kupującego z uprawnień z tytułu rękojmi. Wyłączenie rękojmi nie ma zastosowania w przypadku gdy stroną umowy jest Konsument - w takim przypadku niniejsze postanowienia Ogólnych Zasad i Warunków Sprzedaży mają zastosowanie tylko wówczas, gdy nie narusza to praw konsumentów określonych we właściwych przepisach prawa,.
 4. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady Sprzętu wynikające ze stosowania przez Kupującego w trakcie korzystania ze sprzętu materiałów gorszej jakości takich jak; np. przylepce, nieodpowiednie soczewki.

V    NAPRAWY POGWARANCYJNE

 1.  Po zakończeniu okresu gwarancji jak i w przypadku wad fizycznych sprzętu, których na podstawie III pkt. 3 i 4 nie obejmuje gwarancja   Poland Optical Spółka z o.o. dokonuje napraw pogwarancyjnych
 2.  Uszkodzony Produkt należy dostarczyć do siedziby Poland Optical Spółka z o.o.   na własny koszt po wcześniejszym kontakcie . Produkt ten należy całkowicie zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, które mogą powstać podczas transportu. Poland Optical Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie Towaru w czasie transportu.
 3. Po otrzymaniu Sprzętu, Serwis dokonuje diagnozy uszkodzenia. Przed przystąpieniem do naprawy, Serwis informuje Kupującego o całkowitym kosztorysie naprawy produktu, w przypadku gdy koszty naprawy miałyby przekroczyć kwotę 2000 zł. 
 4. W przypadku zgody na naprawę - produkt jest naprawiany i odsyłany. W przypadku rezygnacji z naprawy pogwarancyjnej Klient  zostanie obciążony kosztami transportu oraz kosztami diagnozy.
 5. Gwarancja na naprawy pogwarancyjne wynosi 6 miesięcy. Rękojmia naprawy pogwarancyjnej zostaje wyłączona.

VI   DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GWARANCJI I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

 1.  Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu (fakturą VAT) oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym.
 2. Wszelkie naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne Sprzętu będą dokonywane przez serwis autoryzowanego dystrybutora urządzenia , czyli Poland Optical Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie .przy ul.Mostowej  4. serwis gwarancyjny będzie realizowany po dostarczeniu przez reklamującego sprzętu wraz z karta gwarancyjną do siedziby Gwaranta- nie dotyczy to urządzeń o wadze powyżej 15 kg, gdzie dojazd pracowników serwisu gwarancyjnego jest bezpłatny w czasie 48 godzin od zgłoszenia o usterce telefonicznie lub faxem dokonane w godzinach pracy Gwaranta.
 3. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli  sporządzona jest na oryginalnym druku i zawiera następujące dane: nazwę sprzętu, model, numer seryjny, rok produkcji datę montażu, okres gwarancji, pieczęć i podpis sprzedawcy. Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w karcie gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie.
 4. Po dokonaniu naprawy w ramach serwisu  gwarancyjnego czy pogwarancyjnego klient potwierdza odbiór Sprzętu i poprawność wykonania serwisu w protokole gwarancyjnym/serwisowym. Jeżeli w ciągu  3 dni roboczych od odebrania sprzętu Kupujący  nie zgłosi Gwarantowi uwag co do naprawionego Sprzętu uważa się go za naprawiony, a Kupujący traci prawo do powoływania się na wadliwość naprawy.
 5. Poland Optical Spółka z o.o.  może żądać  od Kupującego zwrotu kosztów poniesionych przez Gwaranta z tytułu bezpodstawnego  dochodzenia roszczeń gwarancyjnych.

VII   WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

 Sądem właściwym dla dochodzenia roszczeń wynikających z OWU jest Sąd właściwy dla siedziby Poland Optical Sp. z o.o.

  Załącznik do niniejszych OWU stanowi wzór protokołu gwarancyjnego/serwisowego.

 

 

 

 

Używamy plików cookies, by umożliwić korzystanie w pełni z naszego serwisu, w celach reklamowych oraz statystycznych. Jeżeli nie chcecie Państwo, by pliki cookies były zapisywane na dysku urządzenia końcowego, możecie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj.

OK